Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική Ποιότητας με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.

Η εταιρεία μας μέσω της Πολιτικής Ποιότητας δεσμεύεται:

 • Στην παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών
 • Στην παράδοση των προϊόντων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της
 • Στην κάλυψη των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών
 • Στην λήψη των απαραίτητων μέτρων για την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και τη λειτουργία της εταιρείας
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη
 • Στη κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη
 • Στην πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 9001:2015
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή βελτίωση λειτουργίας της εταιρείας

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική Ποιότητας είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

Μιχάλης Αναγνώστου