Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και μέλημα κάθε εργαζόμενου, είναι:

 • να παρέχει στους πελάτες δημιουργικές, καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, καθώς και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον υφίστανται,
 • η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές της, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018.

Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Συστήματος και, παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς στόχους και την εν γένει λειτουργία της εταιρείας συνεπείς με το Όραμα, την Αποστολή, τις Αξίες και την Πολιτική Ποιότητας, Ενεργειακής Διαχείρισης και Περιβάλλοντος, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος και, αφετέρου, η καταλληλότητα της παρούσης Πολιτικής. 

Ειδικότερα, η εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ δεσμεύεται να:

 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την Ενεργειακή  Διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών
 • βελτιώνει συνεχώς το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα
 • καθορίζει σκοπούς, στόχους και προγράμματα, τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της σε θέματα ποιότητας, ενεργειακής διαχείρισης και περιβάλλοντος
 • συνεργάζεται με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος
 • χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες, ενέργεια, κ.λπ.) με τον πιο αποδοτικό και υπεύθυνο τρόπο
 • προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της
 • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το καταγραμμένο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, Ενεργειακή Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, τους συναλλασσόμενους, τον κοινωνικό περίγυρο και στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη
 • διασφαλίζει τη δυνατότητα διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων
 • υλοποιούνται ενέργειες για την εξάλειψη  των κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης

Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιχείρησης, ορίζονται ως εξής:

 • η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες
 • η εστίαση και συνεχής παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους
 • η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, υπεργολάβων/προμηθευτών, τεχνικών πόρων και μεθοδολογιών
 • η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των υπηρεσιών
 • η συνεχής βελτίωση του εφαρμοζόμενου Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος
 • Υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της Επιχείρησης
 • Συμμόρφωση της Επιχείρησης με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την Ενεργειακή Διαχείριση και τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Συνεχής Βελτίωση της Επιχείρησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων της
 • Δημιουργία ενεργειακού προφίλ μέσω ενεργειακής αποτύπωσης και ανασκόπησης
 • Υποστήριξη προμήθειας ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας / προϊόντων
 • Συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών βασισμένη σε στόχους και δείκτες
 • Αειφόρος διαχείριση των πόρων (όπως εξοικονόμηση, επανάχρηση, ανακύκλωση)
 • Απόλυτη συνεργασία με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος
 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Πρόληψη ατυχημάτων και λοιπών αρνητικών συμβάντων

Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τους πελάτες της, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα γι’ αυτήν και τους πελάτες της.

Για την ορθή λειτουργία του Συστήματος, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το σύνολο του προσωπικού. Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού, μέσω της υποβολής προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσμοθετημένη και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος κατανόησης και συνεργασίας. Σκοπός της εταιρείας είναι να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους σε ένα μόνιμο κύκλο συνεχούς βελτίωσης, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει συνεχώς το προσωπικό της.

Ημερομηνία: 01/06/2021

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ