Λόγω της απουσίας υπαίθριων χώρων πρασίνου και της αυξανόμενης δόμησης στα αστικά κέντρα εντείνονται τα προβλήματα μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της μειωμένης ατμοσφαιρικής υγρασίας. Τα φυτεμένα δώματα γνωστά και ως πράσινα δώματα, ταρατσόκηποι, πράσινες ταράτσες και πράσινες στέγες συμβάλλουν στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, με πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα της και αναπτύσει ειδικά μείγματα χώματος για ταρατσόκηπους πάντα με γνώμονα την κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη αλλά συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η οικολογική δόμηση τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί από τις πιο σημαντικές μεθόδους για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος που ζούμε και εργαζόμαστε.

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» έχει αναπτύξει ειδικά εδαφικά υποστρώματα για τα πράσινα δώματα ανάλογα με τον τύπο του φυτεμένου δώματος (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού) και του φυτικού υλικού. Το προηγμένο υπόστρωμα φύτευσης για πράσινες ταράτσες ακολουθεί όλες τις απαραίτητες ελληνικές (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (FLL), είναι σύμφωνο με τα πρότυπα περιβαλλοντικής βαθμονόμησης *LEED®* (Leadership in Energy and Environmental Design) & *SITES™* (Sustainable Sites Initiative) και φέρει εργαστηριακές αναλύσεις. Μάλιστα, οι αναλύσεις πραγματοποιούνται πάντα από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/ICE 17025:2005 και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Τα εξελιγμένα εδαφικά υποστρώματα για πράσινες στέγες χαρακτηρίζονται από χαμηλό ειδικό βάρος για να μη δημιουργούνται θέματα στατικότητας του κτιρίου, επιτυγχάνοντας τα επιθυμητά επίπεδα πορώδους, την απαραίτητη στράγγιση και τον ιδανικό αερισμό του ριζικού συστήματος αναπτύσσοντας ομοιόμορφα τις ρίζες των φυτών για μια ισορροπημένη και εντατική ανάπτυξη και εξασφαλίζοντας άριστη υδατοϊκανότητα.